مرکز تماس : ۰۲۱-۹۱۰۹۳۰۰۰
پیام رسان : ۰۹۱۰۲۲۲۵۰۹۰

پکیچ درگاه پرداخت شپا برای Laravel ( لاراول )

نمونه کد و کتابخانه ها

3 پلاگین آماده
پکیچ درگاه پرداخت شپا برای Laravel ( لاراول )

راهنمای استفاده از پکیج لاراول برای پرداخت یار شپا

ابتدا به آدرس زیر رفته و پلاگین را بر اساس راهنمای سایت دانلود و نصب می نمایید.

https://github.com/nasrinrezaei45/shepacom

مراحل نصب

بعد از نصب لاراول ابتدا پکیج را به صورت کامل به وسیله کامپوزر و  دستور زیر نصب می نماییم.

composer require nasrinrezaei45/shepacom

بعد از اتمام نصب پکیج و موفقیت آمیز بودن آن دستور زیر را اجرا می نماییم.

php artisan vendor:publish --provider="NasrinRezaei45\Shepacom\ShepacomServiceProvider"

تنظیمات در فایل config/shepacom

return array(
  'default' => 'sandbox',
  'drivers' => [
    'sandbox' => [
      'api_key' => 'sandbox',
      'callback' => env('SANDBOX_SHEPA_CALLBACK', 'http://localhost:8000/api/shepa/sandbox/verify'),
    ],
    'merchant' => [
      'api_key' => env('SHEPACOM_API_KEY',"xxxxxx"),
      'callback' => env('SHEPACOM_CALLBACK', 'http://localhost:8000/api/shepa/merchant/verify'),
    ],
  ],
  'map'   => [
    'sandbox' => \NasrinRezaei45\Shepacom\Drivers\Sandbox\Sandbox::class,
    'merchant' => \NasrinRezaei45\Shepacom\Drivers\Merchant\Merchant::class,
  ],
);

Api  سایت و آدرس بازگشت در اینجا قابل تنظیم می باشد.در صورت استفاده از سندباکس کافی است api  را برابر با کلمه sandbox  قرار دهید.

نکته :آدرس برگشت نیز در قسمت  فراخوانی کلاس نیز قابل ویرایش و تنظیم می باشد.

 

نمونه کد :

//////// sandbox //////////

Route::get('/shepa/sandbox/send', function (Request $request) {


	$result = \NasrinRezaei45\Shepacom\ShepaFacade::send(1000, "sph_1996@yahoo.com", "09xxxxxxxxx", "desc");
	return redirect($result);

});

Route::get('/shepa/sandbox/verify', function (Request $request) {

	if ($request->token && $request->status == 'success') {
		$result = \NasrinRezaei45\Shepacom\ShepaFacade::verify($request->token, 1000);
		var_dump($result);
	}
	//user canceled the request payment
});///////// merchant ////////
Route::get('/shepa/merchant/send', function (Request $request) {
	$result = \NasrinRezaei45\Shepacom\ShepaFacade::via("merchant")->send(1000, "sph_1996@yahoo.com", "09xxxxxxxxx", "desc");
	return redirect($result);
});


Route::get('/shepa/merchant/verify', function (Request $request) {
	if ($request->token && $request->status == 'success') {
		$result = \NasrinRezaei45\Shepacom\ShepaFacade::via("merchant")->verify($request->token, 1000);
		var_dump($result);
	}
	//user canceled the request payment
});


پارامترهای مبلغ و آدرس بازگشت الزامی و پارامترهای شماره همراه ، ایمیل ، و توضیحات دلخواه می باشد.بعد از ارسال این موارد در صورت نبود مشکل به آدرس ارسالی باز بر می گردد.

جهت فراخوانی آدرس verify ، توکن و مبلغ را مجددا ارسال می نماییم و درصورت درست بودن تراکنش اطاعات ترکنش ارسال می گردد.

در صورت موفق بودن تراکنش اطلاعات زیر ارسال می گردد.

 

حالا به راحتی می توان از توابع زیربه صورت فساد(Facades) استفاده نمود :

ShepaFacade::via("merchant")->send($amount, $email, $mobile, $description);
ShepaFacade::via("merchant")->verify($token, $amount);
توضیحات فیلدها
شماره پیگیری تراکنش refid
شناسه تراکنش transId
مبلغ تراکنش amount
شماره کارت کاربر cardNumber

 

دانلود آخرین ورژن به صورت مستقیم

دانلود