پکیچ درگاه پرداخت شپا برای Laravel ( لاراول )

نمونه کد و کتابخانه ها

3 پلاگین آماده
پکیچ درگاه پرداخت شپا برای Laravel ( لاراول )

راهنمای استفاده از پکیج لاراول برای پرداخت یار شپا

ابتدا به آدرس زیر رفته و پلاگین را بر اساس راهنمای سایت دانلود و نصب می نمایید.

https://github.com/nasrinrezaei45/shepacom

مراحل نصب

بعد از نصب لاراول ابتدا پکیج را به صورت کامل به وسیله کامپوزر و  دستور زیر نصب می نماییم.

composer require nasrinrezaei45/shepacom

بعد از اتمام نصب پکیج و موفقیت آمیز بودن آن دستور زیر را اجرا می نماییم.

php artisan vendor:publish --provider="NasrinRezaei45\Shepacom\ShepacomServiceProvider"

تنظیمات در فایل .env

SHEPACOM_API_KEY=test

SHEPACOM_REDIRECT=/shepacom/callback

Api  سایت و آدرس بازگشت در اینجا قابل تنظیم می باشد.در صورت استفاده از سندباکس کافی است api  را برابر با کلمه sandbox  قرار دهید.

نکته :آدرس برگشت نیز در قسمت  فراخوانی کلاس نیز قابل ویرایش و تنظیم می باشد.

نمونه کلاس و نحوه استفاده از آن :
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

use NasrinRezaei45\Shepacom\Exceptions\SendException;

use NasrinRezaei45\Shepacom\Exceptions\VerifyException;

use NasrinRezaei45\Shepacom\ShepacomPG;
class PaymentController extends Controller

{

public function pay()

{

$shepacom = new ShepacomPG();

$shepacom->amount = 100000; // Required, Amount

$shepacom->factorNumber = 'Factor-Number'; // Optional

$shepacom->description = 'Some Description'; // Optional

$shepacom->mobile = '091xxxxxxxx'; // Optional, If you want to show user's saved card numbers in gateway

$shepacom->email = 'nasrinrezaei45@gmail.com'; // Optional, If you want to show user's saved card numbers in gateway

$shepacom->callback = 'http://127.0.0.1:8000/verify'; // Optional, If you want to show user's saved card numbers in gateway

try {

$shepacom->send();

return redirect($shepacom->paymentUrl);

} catch (SendException $e) {

throw $e;

}

}
public function verify(Request $request)

{

if(isset($request->status) && ($request->status == "success")) {

$shepacom = new ShepacomPG();

$shepacom->token = $request->token; // Shepa.com returns this token to your redirect url

$shepacom->amount = 100000; // Required, Amount

try {

$verify = $shepacom->verify(); // returns verify result from Shepa.com like (transId, cardNumber, ...)
dd($verify);

} catch (VerifyException $e) {

throw $e;

}

}

else {

dd("cancel payment");

}
}

}

و سپس روت های زیر را در قسمت Routes ، اضافه می نمایید.

Route::get('pay', 'PaymentController@pay');

Route::get('verify', 'PaymentController@verify');

پارامترهای مبلغ و آدرس بازگشت الزامی و پارامترهای شماره همراه ، ایمیل ، و توضیحات دلخواه می باشد.بعد از ارسال این موارد در صورت نبود مشکل به آدرس ارسالی باز بر می گردد.

جهت فراخوانی آدرس verify ، توکن و مبلغ را مجددا ارسال می نماییم و درصورت درست بودن تراکنش اطاعات ترکنش ارسال می گردد.

در صورت موفق بودن تراکنش اطلاعات زیر ارسال می گردد.

نکته : در صورت استفاده از توابع به صورت فساد(Facades) موارد  زیر را انجام میدهیم:

در فایل config/app.php در قسمت aliases خط زیر را اضافه می نماییم :

'Shepacom' => NasrinRezaei45\Shepacom\Facades\Shepacom::class

حالا به راحتی می توان از توابع زیربه صورت فساد(Facades) استفاده نمود :

Shepacom::send($amount, $redirect = null, $email = null, $mobile = null, $description = null, $api = null);


Shepacom::verify($token);
توضیحات فیلدها
شماره پیگیری تراکنش refid
شناسه تراکنش transId
مبلغ تراکنش amount
شماره کارت کاربر cardNumber

 

دانلود آخرین ورژن به صورت مستقیم

دانلود