مرکز تماس : ۰۲۱-۹۱۰۹۳۰۰۰
پیام رسان : ۰۹۱۰۲۲۲۵۰۹۰

نمونه کد PHP

نمونه کد و کتابخانه ها

3 پلاگین آماده
نمونه کد PHP

راهنمای استفاده از کد پی اچ پی

ابتدای فایل Index.php  را با اطلاعات مربوط به تراکنش اجرا می نماییم.

در صورت استفاده از سندباکس  مقدار api  را برابر مقدار sandbox  و در غیر اینصورت برابر با کد درگاه مربوطه قرار میدهیم.
<?php
include_once("functions.php");
$api = 'sandbox';
$amount = 10000;
$mobile = "09133239584";
$email = "nasrinrezaei45@gmail.com";
$description = "خرید کالا";
$callback = 'http://loclhost/verify.php';

$result = token($api, $amount, $callback, $mobile, $email, $description);
$result = json_decode($result);

if (!empty($result->success)) {
$_SESSION['token'] = $result->result->token;
header("Location:" . $result->result->url);
} else {
echo "<h1>تراکنش با خطا مواجه شد</h1>";
}

جهت verify  کردن تراکنش بعد از پرداخت فایل verify.php  را اجرا می نماییم.

 

<?php
include_once("functions.php");

if (!empty($_GET["status"]) && $_GET["status"] == "success") {
$api = 'sandbox';
$token = @$_SESSION['token'];
$amount = 10000;
$result = json_decode(verify($api, $token, $amount));

if (!empty($result->success)) {

echo "<h1>تراکنش با موفقیت انجام شد</h1>";

} else {
print_r($result->errors);
echo "<h1>تراکنش با خطا مواجه شد</h1>";
}

} else {
echo "<h1>تراکنش با خطا مواجه شد</h1>";

}

در فایل functions.php  توابع مربوطه قرار دارد :

 

<?php

/**
* Created by PhpStorm.
* User: Shepa
* Date: 6/19/2019
* Time: 4:25 PM
*/
session_start();

function token($api, $amount, $callback, $mobile, $email, $description)
{
return curl_post('https://sandbox.shepa.com/api/v1/token', [
'api' => $api,
'amount' => $amount,
'callback' => $callback,
'mobile' => $mobile,
'email' => $email,
'description' => $description,

]);
}

function verify($api, $token, $amount)
{
return curl_post('https://sandbox.shepa.com/api/v1/verify', [
'api' => $api,
'token' => $token,
'amount' => $amount,
]);
}

function curl_post($url, $params)
{
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($params));
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
'Content-Type: application/json',
]);
$res = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

return $res;
}

 

در صورت استفاده از سندباکس آدرس زیر

 

https://sandbox.shepa.com

و در غیر این صورت آدرس زیر را قرار می دهیم:

 

http://merchant.shepa.com/

دانلود آخرین ورژن به صورت مستقیم

دانلود