پرداختیاری

چطور کد رهگیری مالیاتی دریافت کنیم؟

1- ابتدا وارد سایت سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.tax.gov.ir شده سپس بر روی ثبت نام الکترونیک…